Cosmetic Surgery

Kỹ thuật thu gọn đầu mũi....

Đặc điểm chung của người châu á là có đầu mũi tương đối to, không giống như đặc điểm mũi của các nước phương Tây. Chính vì ...

S-line nose lift with artificial cartilage...

S-line nose lift with artificial cartilage is a widely favored beauty procedure nowadays. The artificial cartilage is made of ...

Excess eyelid skin removal...

The eyes are the windows of the soul. Excess skin causing wrinkles and eye bags will chip away the beauty of said windows. ...

Nose Plastic Surgery...

The nose plays an important role in shaping the face. Therefore, a shapely nose will bring balance, harmony and elegance to ...